MU’MINSKA KUĆA

Tema naše  hutbe je Mu’minska kuća. Želja mi je da kroz ovu veoma važnu temu inša-Allah potaknem sve nas na to da donesemo čvrstu odluku, da naše kuće učinimo mu’minskim kućama, a to su kuće bogobojaznosti, rahmeta, ljubavi, rahatluka, samopouzdanja i napretka. Jedna od Allahovih, dž.š., blagodati ljudima su i njihove kuće i šatori, kao što stoji u 80. ajetu Sure En-Nahl:

Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kada na put idete i kada konačite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostriku i korisne stvari, do određenog vremena. 

Blagodat rahatluka i duševnog zadovoljstva je jedna od najvećih blagodati, kojih veliki broj nas nije ni svjestan, pa zato razmislimo o onima koji ne posjeduju to sa čime nas je Allah dž.š, počastio!

Mu’minska kuća je  jedna vrsta medrese, koledža i univerziteta i iz nje izlaze korisni članovi uže i šire društvene zajednice, u njoj se odgajaju dobri i poslušni sinovi i kćeri, hafizi, daije, imami, vođe, alimi, sudije, doktori, političari, ministri, direktori, komandanti, vojnici, policajci, biznismeni, radnici, majstori, vozači, čuvari, zemljoradnici, čobani, čestite muslimanke, majke, domaćice, odgajateljice, profesorice i doktorice.

Da li su naše kuće, mjesta našeg rahatluka ili su ne dao Allah mjesta bihuzurluka i nezadovoljstva? Je li dovoljno napraviti konfornu kuću i hvaliti se njenom veličinom i  ljepotom, a ne učiniti je pravom mu’minskom kućom? Zato se postavlja pitanje: Kako izgraditi kuću u kojoj ćemo se osjećati rahat, kuću u kojoj će njeni materijalni nedostaci biti neprimijetni i nebitni pored duhovnih vrijednosti sa kojima ćemo se sa našim ukućanima osjećati sretnim, kako prevazići prepreke koje se nalaze između članova porodice, kako da pregradni zidovi u našim kućama budu samo fizičke naravi, a da u našoj međusobnoj komunikaciji ti zidovi ne postoje i kako izgraditi atmosferu međusobnog poštivanja i povjerenja?

Da bi naša kuća ili stan bili mjestom smiraja i sreće, moramo ih graditi ili kupovati isključivo od halal imetka i opremati je opet samo od halal zarađenih sredstava, ali prije nego se odlučimo za gradnju ili kupovinu kuće ili stana potrebno je da povedemo računa o lokaciji i budućem komšiluku i da mislimo o tome da ona bude što bliže džamiji, školi i ambulanti.

Slijedeći bitan korak u našim životima je odabir bračnog druga, a prilikom te važne životne odluke, potrebno je imati na umu hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Ibn Madždže: 

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Ne ženite žene zbog njihove ljepote, možda će ih ljepota unakaziti i ne ženite ih zbog njihovih imetaka, možda će ih imeci upropastiti, već ih ženite zbog njihove vjere, a crna robinja vjernica je od njih bolja!“ (Ibn Madždže)

O ljudi,  koliko muslimana i muslimanki prilikom sklapanja braka vode računa o tome da njihov budući bračni drug bude na prvom mjestu mu’min ili mu’minka?

Islam podstiče vjernike da izgrađuju i uljepšavaju svoju kuću obavljanjem namaza, učenjem Kur’ana i zikra, muhabetom sa mu’minima koji ga zijarete i on njih zijareti i lijepim savjetima članovima porodice, komšijama i prijateljima. U hadisu koji bilježi imam Muslim stoji:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje Allah, poput je primjera živog i mrtvog.“(Muslim) 

Koliko li je muslimanskih kuća danas mrtvo i gluho, zbog toga što se u njima ne spominje Allahovo dž.š., ime, tj. koliko je muslimanskih kuća i stanova pretvoreno u staništa džina i šejtana, koliko danas muslimanskih kuća bez svijesti i znanja o tome ima kao podstanare vojske šejtana koji zajedno sa ukućanima jedu haram hranu, koji uživaju u nepometenim i zapuštanim kućama i stanovima, koji sa njima glasaju za tako-zvane zvijezde itd. Takve kuće napuštaju meleci, osim onih meleka koji vjerno bilježe ono što se u njima dešava, kako bi njihovim stanarima na Sudnjem danu bila data njihova knjiga i bilo im rečeno: 

 „Čitaj svoju knjigu! Ona ti je danas dovoljna za polaganje računa!“ (Suretu El-Isra’; 14.) Stanovnici takvih kuća su neraspoloženi, ljuti, nenaspavani, gladni, žedni, nezadovoljni i puni bijesa i mržnje. 

U mu’minskoj kući nema mjesta neislamskim običajima i oponašanju drugih, što potvrđuje hadis koji bilježi imam Ebu Davud: 

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Ko oponaša neki narod, on je njihov!“ (Ebu Davud)

Lijep islamski odgoj djece u našim kućama je braćo i sestre zalog nama na Budućem svijetu, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Malik: 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Uistinu će mu’min biti uzdignut u Džennetu na položaj, pa će reći: „Gospodaru, zbog čega je ovo?“ Biće mu rečeno: „Zbog dove tvoga djeteta, poslije tebe!“ Po drugoj predaji:„Istigfarom (traženjem oprosta) tvoga djeteta!“ (Malik)

O ljudi, oživimo naše kuće učenjem Kur’ana, nafilama, islamskim sadržajima, poslušnošću našim roditeljima ako su živi, a dovama ako su preselili, islamskim odgojem naše djece, svakodnevnim nasihatima članovima naših porodica, uz podsjećanje ko su i zašto su na ovome svijetu, zajedničkim čuvanjem džemata u džamijama, slanjem djece u mektebe, čuvanjem rodbinskih veza, pažnjom prema komšijama, pomoći siromasima i jetimima i stalnom brigom šta smo mi i naši ukućani pripremili za Ahiret!

Molim Allaha dž.š., da nas učvrsti na putu islama. Amin

 

12/09/2016 Džemat ICBMN