AKIKA JE ZALOG ZA NOVORO?EN?E

Novoro?en?e obraduje cijelu porodicu, najviše roditelje. Od silne radosti roditelji su spremni sve uraditi. Ali, mnogi ne znaju da su u islamu propisane obaveze prema novoro?enom djetetu, u što sigurno ne spada pravljenje pijanki i slavljenje ro?endana.

Mnoštvo je propisa u vezi sa novoro?en?etom. Navest cemo neke od njih.

Akika je klanje kurbana povodom ro?enja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrduju rijeci Aiše, r. a.: “Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega”. El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.

Smisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a, s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sa?uva život i zdravlje djeteta.

Propis akike

Akika je pritvrdeni sunnet za djetetove staratelje koju su u mogu?nosti, jer je Allahov Poslanik, a. s.rekao: “Za (život) svakog novoro?enog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu ro?enju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa” (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).

U hadisu se kaže da je svako dijete privezano za svoju akiku, što po mišljenju uleme zna?i da ?e djetetu kojem nije prire?ena akika biti onemogu?eno da se zauzima za svoje roditelje, dok neki kažu da ?e to uticati na njegov odgoj (hadis bilježe autori “Sunena” i Ahmed, koji kaže da je hadis sahih).

Za akiku važe propisi kurbana u pogledu starosne dobi, nepostojanja mahane i podjele, izuzev što pri klanju akike nije dozvoljeno udruživanje (jer gove?e i deva mogu vrijediti kao kurban za sedam osoba, ukoliko su se one udružile).

Šta se u?i prilikom klanja akike?

U?i se dova: ALLAHUMME MINKE VE ILEJKE AKIKA FULAN, na osnovu hadisa koji prenosi Bejheki, ?iji je lanac prenosilaca dobar. Navodi se od Aiše, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., kad je klao akiku za Hasana i Husejna, rekao: “Recite: ‘BISMILLAH, ALLAHUMME LEKE VE ILEJKE AKIKA FULAN”.

Podjela mesa

Mustehab je meso akike, kao i meso kurbana podijeliti na tri dijela:

jedan dio ostaviti za uku?ane,

jedan dio podijeliti kao sadaku siromasima i

jedan dio pokloniti prijateljima i komšijama.

Mustehab je dati babici mesa od akike. Ebu-Davud prenosi da je Poslanik, s. a. v. s., rekao, kad je Fatima klala akiku za Hasana i Husejna, da pošalju babici mesa od akike.

Koliko se ovaca kolje za dje?aka, a koliko za djevoj?icu?

Najbolje je da se za dje?aka zakolju dvije ovce približnih godina i da su sli?ne, a za djevoj?icu jedna ovca. Prenosi se da je Ummu Kerzi el-Ka’ba rekla: “?ula sam da Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: ‘Za dje?aka se kolju dvije ovce približnih godina i da su sli?ne, a za djevoj?icu jedna ovca'”.

Mendub je zaklati akiku u vremenu kad se obavlja duha-namaz. Ne treba klati akiku tokom no?i. Ako dijete umre prije nego što napuni sedam dana, za njega se ne?e klati akika.

Nadijevanje imena

Sunnet je novoro?en?etu izabrati lijepo ime, na što ukazuje hadis: “Bit ?ete prozvani na Sudnjem danu po svojim imenima, po imenima o?eva svojih. Nadijevajte lijepa imena!” (hadis bilježi Ebu-Davud.)

Najljepša imena su Abdullah i Abdurrahman, na što ukazuje hadis koji prenosi Muslim.

Ispravno je nadijevati imena, poslanika, zatim ime Taha, Jasin…Dozvoljeno je nadijevanje više imena od jednog.Dozvoljeno je davanje lijepih nadimaka kao što su nadimci ashaba, r. a., naprimjer Omer el-Faruk, Hamza Esedullah, Halid Sejfullah itd. Haram je nadijevanje imena kojih je dostojan samo Allah, kao što su: Kuddus, Halik, Er-Rahman itd.

Šišanje dje?ije kose

Sunnet je obrijati (ošišati) dje?aku kosu i podijeliti sadaku u težini dje?ije kose (ukoliko za to postoji mogu?nost). Dokaz za ovo je hadis koji bilježe Ahmed i Tirmizi od Ibn-Abbasa da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., zaklao jednu ovcu za Hasana, rekavši Fatimi, r. a.: “Fatima, obrij (ošišaj) mu glavu i udijeli sadaku siromasima u težini kose”. Izvagali su kosu, a njena težina je iznosila u vrijednosti jednog dirhema ili nekoliko dirhema.

Kad je rije? o brijanju dje?ije glave, treba napomenuti da je to mustehab (po nekim u?enjacima sunnet) samo za mušku djecu, a ne i žensku. Mekruh je obrijati kosu ženskog djeteta.

U?enje ezana i ikameta

Sunnet je prouciti ezan na desno uho novoro?en?eta, a ikamet na lijevo uho, kako bi prvo što dijete ?uje bilo Allahovo ime.

Islamski u?enjaci kažu da je, kad se rodi, novoro?en?etu lijepo na desno uho prou?iti ezan, a na lijevo ikamet u želji da ga Allah sa?uva od neda?a koje život sa sobom nosi.

U?enje dova

Sunnet je prou?iti na desno uho novoro?en?eta sljede?u dovu: INNI EIZUHA BIKE VE ZURIJETUHA MINEŠ-ŠEJTANIR-RADžIM.

Pored ezana, ikameta i dove, sunnet je prou?iti djetetu na desno uho nešto iz Kur’ana, koji god se žele ajeti, a Ibn-Rezin u svom “Musnedu” bilježi da je Poslanik, s. a. v. s., u?io suru Ihlas na desno uho novoro?en?eta.

Trljanje nepceta

Sunnet je trljati nepce novoro?en?eta hurmom. Ako nema hurme, onda treba trljati ne?im slatkim. Muslim i Buharija u svojim “Sahihima” bilježe da je Ebu-Musa rekao: “Ro?en mi je sin, pa sam otišao Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., sa sinom. Poslanik, s. a. v. s., mu je nadio ime Ibrahim. Trljao mu je nepce hurmom”. Buhari dodaje: “Prou?io mu je dovu za bereket”. Enes, r. a., prenosi hadis: “Otišao sam (sa Abdullahom b. Ebi Talhom Poslaniku, s. a. v. s., kad se Abdullah rodio. Poslanik me pitao: ‘Imaš li hurmu?’ Odgovorio sam: ‘Da’. Dao sam mu hurme. Žvakao ih je, a zatim mu (Abdullahu) otvorio usta, te izbacio (ižvakane hurme) iz svojih usta u njegova, pa se oblizao. Rekao je Poslanik, s. a. v. s.: ‘Zašti?eno zrno je hurma’. Dao mu je ime Abdullah”.

?estitanje roditeljima

Mendub je ?estitati ro?enje djeteta roditeljima govore?i: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) FIL-MEVHUBI LEKE (LEKI), VE ŠEKERTEL-VAHIB VE BELEGA EŠUDEHU VE REZAKTE BIRREHU).

Odgovara se sljede?im rije?ima: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) VE BAREKE ALEJKE (ALEJKI), ili: EDŽZELALLAHU SEVABEK) i sli?no.