AKIKA JE ZALOG ZA NOVOROĐENČE

Novorođenče obraduje cijelu porodicu, najviše roditelje. Od silne radosti roditelji su spremni sve uraditi. Ali, mnogi ne znaju da su u islamu propisane obaveze prema novorođenom djetetu, u što sigurno ne spada pravljenje pijanki i slavljenje rođendana.

Mnoštvo je propisa u vezi sa novorođenčetom. Navest cemo neke od njih.

Akika je klanje kurbana povodom rođenja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrduju rijeci Aiše, r. a.: “Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega”. El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.

Smisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a, s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sačuva život i zdravlje djeteta.

Propis akike

Akika je pritvrdeni sunnet za djetetove staratelje koju su u mogućnosti, jer je Allahov Poslanik, a. s.rekao: “Za (život) svakog novorođenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa” (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).

U hadisu se kaže da je svako dijete privezano za svoju akiku, što po mišljenju uleme znači da će djetetu kojem nije priređena akika biti onemogućeno da se zauzima za svoje roditelje, dok neki kažu da će to uticati na njegov odgoj (hadis bilježe autori “Sunena” i Ahmed, koji kaže da je hadis sahih).

Za akiku važe propisi kurbana u pogledu starosne dobi, nepostojanja mahane i podjele, izuzev što pri klanju akike nije dozvoljeno udruživanje (jer goveče i deva mogu vrijediti kao kurban za sedam osoba, ukoliko su se one udružile).

Šta se uči prilikom klanja akike?

Uči se dova: ALLAHUMME MINKE VE ILEJKE AKIKA FULAN, na osnovu hadisa koji prenosi Bejheki, čiji je lanac prenosilaca dobar. Navodi se od Aiše, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., kad je klao akiku za Hasana i Husejna, rekao: “Recite: ‘BISMILLAH, ALLAHUMME LEKE VE ILEJKE AKIKA FULAN”.

Podjela mesa

Mustehab je meso akike, kao i meso kurbana podijeliti na tri dijela:

jedan dio ostaviti za ukućane,

jedan dio podijeliti kao sadaku siromasima i

jedan dio pokloniti prijateljima i komšijama.

Mustehab je dati babici mesa od akike. Ebu-Davud prenosi da je Poslanik, s. a. v. s., rekao, kad je Fatima klala akiku za Hasana i Husejna, da pošalju babici mesa od akike.

Koliko se ovaca kolje za dječaka, a koliko za djevojčicu?

Najbolje je da se za dječaka zakolju dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca. Prenosi se da je Ummu Kerzi el-Ka’ba rekla: “Čula sam da Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: ‘Za dječaka se kolju dvije ovce približnih godina i da su slične, a za djevojčicu jedna ovca'”.

Mendub je zaklati akiku u vremenu kad se obavlja duha-namaz. Ne treba klati akiku tokom noći. Ako dijete umre prije nego što napuni sedam dana, za njega se neće klati akika.

Nadijevanje imena

Sunnet je novorođenčetu izabrati lijepo ime, na što ukazuje hadis: “Bit ćete prozvani na Sudnjem danu po svojim imenima, po imenima očeva svojih. Nadijevajte lijepa imena!” (hadis bilježi Ebu-Davud.)

Najljepša imena su Abdullah i Abdurrahman, na što ukazuje hadis koji prenosi Muslim.

Ispravno je nadijevati imena, poslanika, zatim ime Taha, Jasin…Dozvoljeno je nadijevanje više imena od jednog.Dozvoljeno je davanje lijepih nadimaka kao što su nadimci ashaba, r. a., naprimjer Omer el-Faruk, Hamza Esedullah, Halid Sejfullah itd. Haram je nadijevanje imena kojih je dostojan samo Allah, kao što su: Kuddus, Halik, Er-Rahman itd.

Šišanje dječije kose

Sunnet je obrijati (ošišati) dječaku kosu i podijeliti sadaku u težini dječije kose (ukoliko za to postoji mogućnost). Dokaz za ovo je hadis koji bilježe Ahmed i Tirmizi od Ibn-Abbasa da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., zaklao jednu ovcu za Hasana, rekavši Fatimi, r. a.: “Fatima, obrij (ošišaj) mu glavu i udijeli sadaku siromasima u težini kose”. Izvagali su kosu, a njena težina je iznosila u vrijednosti jednog dirhema ili nekoliko dirhema.

Kad je riječ o brijanju dječije glave, treba napomenuti da je to mustehab (po nekim učenjacima sunnet) samo za mušku djecu, a ne i žensku. Mekruh je obrijati kosu ženskog djeteta.

Učenje ezana i ikameta

Sunnet je prouciti ezan na desno uho novorođenčeta, a ikamet na lijevo uho, kako bi prvo što dijete čuje bilo Allahovo ime.

Islamski učenjaci kažu da je, kad se rodi, novorođenčetu lijepo na desno uho proučiti ezan, a na lijevo ikamet u želji da ga Allah sačuva od nedaća koje život sa sobom nosi.

Učenje dova

Sunnet je proučiti na desno uho novorođenčeta sljedeću dovu: INNI EIZUHA BIKE VE ZURIJETUHA MINEŠ-ŠEJTANIR-RADžIM.

Pored ezana, ikameta i dove, sunnet je proučiti djetetu na desno uho nešto iz Kur’ana, koji god se žele ajeti, a Ibn-Rezin u svom “Musnedu” bilježi da je Poslanik, s. a. v. s., učio suru Ihlas na desno uho novorođenčeta.

Trljanje nepceta

Sunnet je trljati nepce novorođenčeta hurmom. Ako nema hurme, onda treba trljati nečim slatkim. Muslim i Buharija u svojim “Sahihima” bilježe da je Ebu-Musa rekao: “Rođen mi je sin, pa sam otišao Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., sa sinom. Poslanik, s. a. v. s., mu je nadio ime Ibrahim. Trljao mu je nepce hurmom”. Buhari dodaje: “Proučio mu je dovu za bereket”. Enes, r. a., prenosi hadis: “Otišao sam (sa Abdullahom b. Ebi Talhom Poslaniku, s. a. v. s., kad se Abdullah rodio. Poslanik me pitao: ‘Imaš li hurmu?’ Odgovorio sam: ‘Da’. Dao sam mu hurme. Žvakao ih je, a zatim mu (Abdullahu) otvorio usta, te izbacio (ižvakane hurme) iz svojih usta u njegova, pa se oblizao. Rekao je Poslanik, s. a. v. s.: ‘Zaštićeno zrno je hurma’. Dao mu je ime Abdullah”.

Čestitanje roditeljima

Mendub je čestitati rođenje djeteta roditeljima govoreći: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) FIL-MEVHUBI LEKE (LEKI), VE ŠEKERTEL-VAHIB VE BELEGA EŠUDEHU VE REZAKTE BIRREHU).

Odgovara se sljedećim riječima: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) VE BAREKE ALEJKE (ALEJKI), ili: EDŽZELALLAHU SEVABEK) i slično.